在线一本码道高清

Chinese Phonetic Alphabet


Consonant table vowel table syllable table overall recognition syllable

Alphabet

a (ㄚ) B b (ㄅㄝ) C c (ㄘㄝ) D d (ㄉㄝ) E e (ㄜ) F f (ㄝㄈ) G g (ㄍㄝ) H h (ㄏㄚ) I i (∣) J j (ㄐ∣ㄝ) K k (ㄎㄝ) L l (ㄝㄌ) M m (ㄝㄇ) N n (ㄋㄝ) O o (ㄛ) P p (ㄆㄝ) Q q (ㄑ∣ㄡ) R r (ㄚㄦ) S s (ㄝㄙ) T t (ㄊㄝ) U u (ㄨ) V v (ㄞㄝ) W w (ㄨㄚ) X x (ㄒ∣) Y y (∣ㄚ) Z z (ㄗㄝ) A a (ㄚ) B b (ㄅ ㄝ) C c (ㄘ ㄝ) D d (ㄉ ㄝ) E e (ㄜ) F f (ㄝ ㄈ) G g (ㄍ ㄝ) H h (ㄏ ㄚ) I i (∣ ) J j (ㄐ ∣ ㄝ) K k (ㄎ ㄝ) L l (ㄝ ㄌ) M m (ㄝ ㄇ) N n (ㄋ ㄝ) O o (ㄛ) P p (ㄆ ㄝ) Q q (ㄑ ∣ ㄡ) R r (ㄚ ㄦ) S s (ㄝ ㄙ) T t (ㄊ ㄝ) U u (ㄨ) V v (ㄞ ㄝ) W w (ㄨ ㄚ) X x (ㄒ ∣) Y y (∣ ㄚ) Z z ( ㄗ ㄝ)

Consonant table

bpmfdtnlgkhjqx zh ch sh rzcsyw

Hanyu Pinyin consonants are consonants in front of the vowels and form complete syllables with the vowels. There are 23 initials in the Hanyu Pinyin table.

Final table

aoeiu ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong

There are 24 vowels in the Chinese Pinyin alphabet, of which
Single finals : a, o, e, i, u, ü
Complex vowels : ai, ei, ui, ao, ou, iu, ie, üe, er
Nasal vowel : an, en, in, un, ün, ang, eng, ing, ong
Special Finals: er

Hanyu Pinyin Syllable Table

ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing b: ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping p: pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming m: ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming

fa fo fei fou fan fen fang feng f: fa fo fei fou fan fen fang feng

da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding d: da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting t: ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning n: na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling l: la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng g: ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

ka ke kai kou kan ken kang keng k: ka ke kai kou kan ken kang keng

ha he hai hei hao hou hen hang heng h: ha he hai hei hao hou hen hang heng

ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing j: ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing q: qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing x: xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zh: zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

cha che chi chai chou chan chen chang cheng ch: cha che chi chai chou chan chen chang cheng

sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng sh: sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

re ri rao rou ran ren rang reng r: re ri rao rou ran ren rang reng

za ze zi zai zao zou zang zeng z: za ze zi zai zao zou zang zeng

ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng c: ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

sa se si sai sao sou san sen sang seng s: sa se si sai sao sou san sen sang seng

ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying y: ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying

wa wo wai wei wan wen wang weng wu w: wa wo wai wei wan wen wang weng wu

The pinyin table is marked in red as a whole syllable ( syllables that are not directly read in Chinese pinyin).

Quick positioning on this page: Alphabet consonant table vowel table syllable table


More